MENU
Jesteś tutaj: Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności i RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że

Państwa dane będę przetwarzane w następujący sposób:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

CARBONIA Stanisław Wołoch

ul. Frysztackiej 93E

43-400 Cieszyn

NIP 6511254012, REGON 241108848

zwana dalej CARBONIA

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listowanie na adres: Frysztacka 93e, 43-400 Cieszyn,
 • telefonicznie: 888-511-444,
 • mailowo: biuro@carbonia.pl

CARBONIA będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencja zawarcia bądź wykonywania umowy sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez CARBONIA. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane możemy przetwarzać w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. Na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 2. Na podstawie wymogów kontraktowych – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy, w tym obsługi zapytań i reklamacji - wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 3. Na podstawie wymogów ustawowych – tj. konieczność wypełnienia przez CARBONIA obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 4. Na podstawie uzasadnionych wymogów administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów CARBONII, w tym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przy użyciu środków nieelektronicznych – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 6. W celu gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości.

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od podmiotów innych niż osoby, których dane dotyczą

W przypadku przekazywania nam danych osobowych pracowników lub innych osób działających w imieniu naszego kontrahenta, podmiot przekazujący te dane gwarantuje, że:

 1. jest uprawniony do przekazania nam tych danych osobowych w jednym lub kilku celach, o których mowa w punkcie II i w zakresie, w jakim dane te są przekazywane,

 2. osoby których dane przekazuje, zostały zapoznane z informacjami, o których mowa w niniejszej informacji, a na żądanie Administratora, kontrahent wykaże ten fakt w terminie wyznaczonym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni.

Kategorie danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych:

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer PESEL,
 • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pracownikiem takiej osoby lub osobą działającą w jej imieniu:

 • imię i nazwisko, firma przedsiębiorcy;
 • adres prowadzenia działalności; NIP, ewentualnie REGON;
 • numer rachunku bankowego;
 • dane kontaktowe; dane służbowe pracowników lub osób działających w imieniu tych klientów (imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe),
 • numer PESEL rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości w przypadku wymaganej identyfikacji osoby upoważnionej przez CARBONIA do działania w imieniu CARBONIA (np. odbiór węgla na kopalniach przez kierowców).

  Jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem lub osobą działającą w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
 • dane służbowe pracowników lub osób działających w imieniu tych klientów (imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe),
 • numer PESEL (w przypadku przekazania Spółce odpisu z KRS w celu wykazania reprezentacji klienta),
 • numer PESEL rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości w przypadku wymaganej identyfikacji osoby upoważnionej przez CARBONIA do działania w imieniu CARBONIA (np. odbiór węgla na kopalniach przez kierowców).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom kurierskim, transportowym, kancelarii prawnej, bankom realizującym płatności, firmom zajmującym się obsługą księgową.

Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub do upływu terminu, w którym jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentacji księgowej, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

 2. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie Pan/Pani zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Przysługujące prawa

Przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które wykonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE